Ochrana osobních údajů

1)      Zpracování osobních údajů

 

V souvislosti s užíváním služeb Aplikace OneMenu (jak je definován v Podmínkách) dochází ke zpracování vašich osobních údajů, přičemž toto zpracování provádí coby správce společnost storyous.com s.r.o., identifikační číslo 24250856, sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Storyous“ nebo „my“). Toto zpracování je nezbytné k řádnému poskytování služeb, které jsou společností Storyous nabízeny prostřednictvím Aplikace OneMenu.

 

2)      Jaké osobní údaje jsou zpracovány?

 

V souvislosti s vaším využíváním služeb Aplikace OneMenu  společnost Storyous zpracovává tyto osobní údaje:

a)     identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo;

b)     kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa nebo telefonní číslo;

c)     platební údaje, mezi něž patří informace o zaplacení jednotlivých objednávek;

d)     dodací údaje, zejména doručovací adresa;

e)     údaje získávané na základě vašeho užívání služeb Aplikace OneMenu, zejména údaje o vašem spotřebitelském chování při užívání aplikace OneMenu a další údaje, které nám v souvislosti s užíváním Aplikace OneMenu předáte nebo které my v souvislosti s tímto užíváním získáme.

 

3)      Na základě čeho a pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány?

 

V souvislosti s užíváním služeb Aplikace OneMenu dochází ke zpracování osobních údajů na základě vícero důvodů pro různé účely. Jedná se zejména o zpracování:

1)     na základě nezbytnosti tohoto zpracování pro samostatné plnění smlouvy uzavřené v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím Aplikace OneMenu;

2)     na základě plnění našich zákonných povinností pro účely splnění těchto zákonných povinností;

3)     z důvodu našeho oprávněného zájmu, kdy z tohoto důvodu dochází ke zpracování osobních údajů zejména za účelem přímého marketingu či pro statistické a analytické účely, pro uchování některých údajů pro účely případného vymáhání majetkových nároků;

4)     na základě vašeho souhlasu, byl-li tento společnosti Storyous poskytnut, kdy na základě tohoto souhlasu jsou zpracovávány osobní údaje pro marketingové a reklamní účely.

 

4)      Doba zpracování

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu vymezenou v souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

5)      Předávání osobních údajů

 

Osobní údaje jsou s ohledem na samotné poskytování služeb prostřednictvím Aplikace OneMenu předávány jednotlivým obchodním partnerům, jejichž služby jsou Aplikací OneMenu  zprostředkovány.

 

Osobní údaje mohou být s ohledem na zákonnou povinnost provádění povinného sankčního a AML monitoringu (opatření proti praní „špinavých“ peněz) transakcí prováděných prostřednictvím Aplikace OneMenu předávány společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, spisová značka: BXXXVI 46 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 (dále jen „ČSOB“) coby provozovateli platební brány v Aplikaci OneMenu.

 

Osobní údaje mohou být předávány společnosti MallPay s.r.o., IČO: 07093331, spisová značka: C 293724 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „MP“) v případě, že si Uživatel požádá o využití platební metody MALLPay dostupné v Aplikaci OneMenu.

 

Na základě poskytnutého souhlasu mohou být osobní údaje předávány dále pro reklamní a marketingové účely, a to subjektům vymezeným v tomto souhlasu. Osobní údaje jsou v neposlední řadě předávány na základě právních předpisů subjektům, které jsou v těchto právních předpisech specifikovány.

 

6)      Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně, přičemž jsou uchovávány v papírové a elektronické podobě.

 

7)      Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Storyous určitá práva. Mezi tato práva patří například:

 

a)     Právo na přístup

 

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Storyous zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost Storyous s žádostí o další informace obrátit.

 

b)     Právo na opravu

 

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

 

c)     Právo na výmaz

 

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

      vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,

      odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,

      využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Storyous a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo

      domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností Storyous přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Storyous nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

d)     právo na omezení zpracování

 

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost Storyous omezit, pokud:

 

      popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,

      vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Storyous stejně poskytli),

      vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

      vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost Storyous povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

e)     Právo na přenositelnost

 

Máte právo získat od společnosti Storyous získat všechny vaše osobní údaje, které jste ji poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v  elektronických databázích.

 

f)      Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Storyous Osobní údaje poté společnost Storyous přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

 

Námitku lze rovněž vznést vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, přičemž v takovém případě okamžitě vaše osobní údaje pro tyto účely přestaneme zpracovávat.

 

g)     Právo podat stížnost

 

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se s podnětem či stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

8)      Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

 

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu onemenu@storyous.com.

 

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.