Obchodní podmínky

1.     Definice

 

1.1.   Aplikace OneMenu: počítačový program či jiné technické řešení nazvané OneMenu, jehož hlavní funkcionalita je umožnění Uživatelům prohlížet, objednat a nakoupit Produkty Partnerů Provozovatele a zprostředkování uzavření kupní smlouvy ohledně Produktů s příslušným Partnerem, případně zprostředkování doručovacích služeb.

1.2.   Partner: provozovatel restaurace (či jiného gastronomického podniku) nebo jiný partner, fyzická či právnická podnikající osoba, jehož Produkty jsou nabízeny a prodávány prostřednictvím Aplikace OneMenu, a to na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené s Provozovatelem.

1.3.   Podmínky: tyto podmínky využívání služeb Aplikace OneMenu.

1.4.   Produkty: produkty a služby Partnera nabízené a prodávané Partnerem prostřednictvím Aplikace OneMenu Uživatelům za účelem přímé a okamžité spotřeby.

1.5.   Provozovatel: společnost storyous.com s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 242 50 856, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197459.

1.6.   Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

1.7.   Uživatel: fyzická či právnická osoba využívající služeb Aplikace OneMenu a takto uzavírá kupní smlouvu s Partnerem.

 

2.     Úvodní ustanovení

 

2.1.   Tyto Podmínky vydané Provozovatelem upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem, Uživatelem a Partnerem vznikající při využívání služeb Aplikace OneMenu, a to zejména (nikoliv výlučně):

2.1.1.         vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem při přístupu a užívání Aplikace OneMenu a vyplývající z užití služeb Aplikace OneMenu a uživatelského účtu;

2.1.2.         vzájemná práva a povinnosti ve vztahu ke kupním smlouvám ohledně Produktů, případně jiným smlouvám (např. týkající se doručovacích služeb), jejichž uzavření zprostředkovává Provozovatel prostřednictvím Aplikace OneMenu, přičemž tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Partnerem a Uživatelem.

 

3.     Prohlášení Uživatele

 

3.1.   Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:

3.1.1     je způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

3.1.2     se před zahájením užívání služeb Aplikace OneMenu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 

4.     Charakteristika služeb Aplikace OneMenu

 

4.1.   Provozovatel zprostředkovává nabídku Partnerů na prodej Produktů Uživatelům prostřednictvím Aplikace OneMenu. Provozovatel Partnerům i Uživatelům poskytuje rovněž prostřednictvím Aplikace OneMenu místo, na kterém dochází k uzavírání kupních smluv ohledně Produktů (případně smluv o doručovacích službách), včetně místa pro komunikaci a řešení případných reklamací.

4.2.   Provozovatel je jen zprostředkovatelem kupních smluv ohledně Produktů prostřednictvím Aplikace OneMenu, není tedy ani kupujícím ani prodávajícím Produktů, rovněž pouze zprostředkovává uzavírání smluv o doručovacích službách. Kupní smlouva ohledně Produktů se uzavírá výhradně mezi Uživatelem coby kupujícím a Partnerem coby prodávajícím. Provozovatel není stranou takovéto kupní smlouvy uzavírané mezi Uživatelem a Partnerem ohledně Produktů. Provozovatel není smluvní stranou smlouvy o poskytnutí doručovacích služeb.

4.3.   Odpovědnost za nabízení a prodej Produktů a za vyřizování reklamací Uživatelů coby kupujících nebo řešení jiných otázek vyplývajících z kupních smlouvy uzavřené mezi Uživatelem coby kupujícím a Partnerem coby prodávajícím nebo v souvislosti s ní nese konkrétní Partner coby prodávající, se kterým Uživatel coby kupující uzavřel smlouvu. Provozovatel nenese odpovědnost z poskytnutí doručovacích služeb.

4.4.   Uživatel může do Aplikace OneMenu vstupovat několika způsoby, přičemž těmito způsoby může být rovněž oskenování QR kódu v provozovně Partnera nebo kliknutí na tlačítko (widget) na webových stránkách Partnera. V případě, že Uživatel využije vstup do Aplikace OneMenu přes QR kód konkrétního Partnera nebo tlačítko (widget) na webových stránkách konkrétního Partnera, zobrazí se Uživateli nabídka Produktů tohoto konkrétního Partnera.

 

5.     Informace o Produktech a cenách

 

5.1.   Prezentace Produktů umístěná v Aplikaci OneMenu obsahuje označení Produktu a jeho cenu. Prezentace může obsahovat též popis Produktu, jeho vlastnosti, velikosti, dostupnosti a případně fotografické zobrazení Produktu. Prezentace Produktu obsahuje také informace o konkrétním Partnerovi, cenu za balení a dodání Produktu.

5.2.   Veškeré informace o Produktu jsou poskytovány Partnerem coby prodejcem konkrétního Produktu. Aplikace OneMenu není internetovým obchodem a Provozovatel neodpovídá za správnost poskytnutých údajů od Partnerů, a to včetně cen, popisků, velikostí, dostupností či přesnosti fotografií.

5.3.   Veškerá prezentace Produktů umístěná v katalogu Aplikace OneMenu je informativního charakteru a Partner coby prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto Produktů s Uživatelem.

5.4.   Produkty nabízené Partnerem prostřednictvím Aplikace OneMenu mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních Produktech, mohou Uživatelé kontaktovat Partnera na adrese jeho provozovny, v sídle nebo místě podnikání Partnera, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Partnera na jeho uživatelském profilu webových stránkách či v Aplikaci OneMenu. Partner poskytne informace o přesném složení v příslušném Produktu.

 

6.     Uzavírání kupních smluv mezi Partnerem a Uživatelem

 

6.1.   Uživatel provádí objednávku Produktu těmito způsoby:

6.1.1     prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v Aplikaci OneMenu,

6.1.2     vyplněním objednávkového formuláře bez registrace v Aplikaci OneMenu.

6.2.   Při zadávání objednávky si Uživatel vybere Produkt a počet kusů Produktu. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno vracet se k jednotlivým krokům, tj. kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Uživatel kliknutím na tlačítko "Odeslat" objednávku. Odeslaná objednávka je závazná.

6.3.   Do doby, než Uživatel proces objednávání ukončí kliknutím na tlačítko „Odeslat“ a objednávka se stane závaznou, má Uživatel možnost v kterékoliv fázi objednávání Produktu objednání Produktu zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání Produktu a opustí Aplikaci OneMenu, na níž se objednávka Produktu provádí.

6.4.   Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Uživatele o tom, že se seznámil s těmito Podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů.

6.5.   Odesláním objednávky Uživatel potvrzuje, že mu byly Partnerem na prezentaci Produktu, příp. na jeho webové stránce, a v těchto Podmínkách, poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.

6.6.   Po obdržení objednávky zašle Partner Uživateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Uživatel při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena mezi Uživatelem a Partnerem přijetím objednávky Partnerem.

6.7.   Po přijetí objednávky Partnerem může Uživatel zrušit objednávku bez důvodu pouze po dohodě s Partnerem. Uživatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, ačkoliv se jedná o smlouvu uzavíranou distančním způsobem, neboť předmětem koupě je zboží podléhající rychlé zkáze ve smyslu ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku. Uživatel je ale oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Partnerem ohledně Produktů v souladu s občanským zákoníkem v případě, že Partner porušil povinnosti z kupní smlouvy.

6.8.   Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6.9.   Objednávka Uživatele je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi Uživatelem a Partnerem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná Uživateli po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

 

 

7.     Kupní cena  za Produkt a její platba

 

7.1.      Kupní ceny Produktů jsou v Aplikaci OneMenu uváděny včetně DPH. Náklady na balení a dodání Produktů se mohou lišit podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.

7.2.      Platba kupní ceny za objednaný Produkt může ze strany Uživatele proběhnout následujícími platebními metodami (dle výběru Uživatele a dle toho, zda je metoda aktuálně Uživateli v Aplikaci OneMenu k dispozici):

7.2.1       platba před převzetím Produktu: bezhotovostní platbou on-line přes platební bránu před dodáním a převzetím objednaného Produktu Uživatelem, po zvolení možnosti bude Uživatel přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní údaje potřebné k odeslání platby;

7.2.2       platba při převzetí Produktu: bezhotovostní platbou platební kartou u Partnera při převzetí objednaného Produktu;

7.2.3       MALLPAY platba.

7.3.   MALLPay platba. Na základě spolupráce se společností MallPay s.r.o., IČO: 07093331, spisová značka: C 293724 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „MP“), je v Aplikaci OneMenu dostupná tzv. MALLPay platba, díky níž může Uživatel uhradit kupní cenu za Produkty Partnera až 14 dní po jejich doručení, resp. převzetí Uživatelem. Volba MALLPay platby je Uživateli dostupná v košíku v rámci objednávky Produktů Partnera. Pokud si Uživatel tuto možnost zvolí, provede MP tzv. scoring. V případě kladného výsledku je Uživateli umožněno MALLPay platbu využít, přičemž v okamžiku uzavření kupní smlouvy (dle čl. 6.6 Podmínek) je pohledávka Partnera z titulu nároku na úhradu kupní ceny za objednané Produkty (dále jen „Pohledávka“) postoupena na MP. Uživatel je tak povinen kupní cenu uhradit MP. Podrobnosti jsou dostupné na www.mallpay.cz.

7.4.   Provozovatel může být v některých případech platebním místem pro uhrazení ceny Produktů dle kupní smlouvy, přičemž k tomu je výslovně oprávněn Partnerem a je povinen s nimi dle ujednání s Partnerem zúčtovat Uživatelem uhrazenou cenu.

7.5.   V případě volby platby před převzetím Produktu v objednávce: Partner není povinen přijmout objednávku Uživatele, ani dodat objednaný Produkt Uživateli před tím, než bude cena (záloha) za objednaný Produkt Uživatelem uhrazena.

7.6.   Platební brána je provozována osobou odlišnou od Provozovatele a Partnera, Provozovatel ani Partner proto nenesou jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli na základě použití tohoto platebního systému.

 

8.     Dodání Produktů Uživateli

 

8.1.      Dodání objednaného Produktu Uživateli může proběhnout následujícími způsoby (dle výběru Uživatele a dle toho, zda je způsob doručení aktuálně Uživateli v Aplikaci OneMenu k dispozici):

8.1.1.     Partner objednané Produkty dodá tak, že si je Uživatel osobně vyzvedne na své vlastní náklady v provozovně Partnera;

8.1.2.     Partner objednané Produkty dodá do místa, které Uživatel uvedl v objednávce jako místo dodání, a to vlastními silami nebo využitím doručovací služby (náklady na dopravu mohou být účtovány Uživateli).

8.2.   Vyzvednutí Produktů v provozovně Partnera: Produkty jsou dodávány tak, že si je Uživatel osobně vyzvedne ve vybrané provozně Partnera na své vlastní náklady. Jakmile jsou Produkty připraveny k vyzvednutí, Uživatel obdrží potvrzení elektronickou cestou. Partner nebo Provozovatel jsou oprávněni určit podmínky identifikace Uživatele při vyzvednutí objednaných Produktů. 

8.3.   Uživatel je povinen vyzvednout si Produkty v místě provozovny Partnera do uplynutí doby stanovené v oznámení. Doba pro vyzvednutí začíná běžet v okamžiku, kdy Uživateli Partner zaslal oznámení o tom, že objednaný Produkt je připraven k vyzvednutí. Tento závazek je však vždy omezen provozní dobou uvedené provozovny Partnera a Produkt musí být vyzvednut před jejím koncem. 

8.4.   Pokud si Uživatel nevyzvedne objednaný Produkt v provozovně Partnera ve stanovené době, Partner je oprávněn bez jakékoliv předchozí výzvy dodávku Produktů zrušit (resp. odstoupit od kupní smlouvy ohledně Produktů) a naúčtovat Uživateli plnou cenu Produktů dle objednávky coby paušální náhradu nákladů na přípravu Produktu. 

8.5.   V případě, že si Uživatel nevyzvedne objednaný Produkt v provozovně Partnera ve stanovené době (při využití platební metody bezhotovostní platba platební kartou u Partnera při převzetí objednaného Produktu), je Provozovatel oprávněn dle vlastního uvážení zamezit tomuto Uživateli dalšímu užívání služby OneMenu.

 

9.     Zákaznický účet

 

9.1.   Na základě registrace Uživatele provedené v Aplikaci OneMenu  může Uživatel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Uživatel provádět objednávání Produktů. Uživatel může objednávat Produkty také bez registrace.

9.2.   Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat důvěrný charakter informací o svém účtu a heslu a je povinen omezit přístup třetím osobám ke svému uživatelskému účtu. V rozsahu povoleném podle příslušných právních předpisů se Uživatel zavazuje přijmout odpovědnost za veškeré aktivity, ke kterým bude docházet na jeho účtu nebo pod jeho heslem. Uživatel by měl podniknout veškeré kroky nezbytné k tomu, aby jeho heslo bylo tajné a zabezpečené, a pokud bude mít důvod se domnívat, že jeho heslo zná jakákoli další osoba, nebo pokud bude jeho heslo používáno (nebo je pravděpodobné, že by mohlo být používáno) neoprávněně, měl by o této skutečnosti bez prodlení informovat Provozovatele. Provozovatel ani Partner nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

9.3.   Uživatel má přístup ke svým údajům v Aplikaci OneMenu v příslušné sekci. Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny Aplikaci OneMenu  v sekci Ochrana osobních údajů.

9.4.   Uživatel není oprávněn kteroukoli službu Aplikace OneMenu využívat způsobem, jenž by měl nebo mohl mít za následek přerušení, poškození nebo zhoršení kvality jakékoli služby Aplikace OneMenu nebo přístupu k ní.

9.5.   Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby nebo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Uživatel svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případech, kdy Uživatel poruší příslušné právní předpisy, tyto podmínky použití nebo pravidla či pokyny Provozovatele.

9.6.   Uživatel bere na vědomí, že služby Aplikace OneMenu nebo uživatelský účet nemusí být dostupné vůbec či nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Uživatel rovněž bere na vědomí, že služby Aplikace OneMenu může být kdykoli přerušena, trvale ukončena nebo dočasně pozastavena.

 

10.  Obchodní podmínky Partnerů

 

10.1. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva v souvislosti s prodejem Produktů nabízených a prodávaných prostřednictvím Aplikace OneMenu je uzavírána výhradně mezi Uživatelem a Partnerem, veškeré záležitosti, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se řídí obchodními podmínkami Partnera nebo podmínkami individuálně sjednanými mezi Uživatelem a Partnerem.

10.2. Vzhledem k tomu, že Provozovatel poskytuje místo pro sjednávání a uskutečňování transakcí mezi Uživatelem a Partnerem, zavazuje se poskytnout Uživateli a Partnerovi nezbytnou součinnost, pokud jeho aktivita může pomoci k vyřešení záležitostí mezi Uživatelem a Partnerem v souvislosti s nákupem Produktů prostřednictvím Aplikace OneMenu.

10.3. Uživatel má jako spotřebitel právo u Partnera uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s kupní smlouvou (na adrese jeho provozovny, v sídle nebo místě podnikání Partnera, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Partnera na jeho uživatelském profilu webových stránkách či v Aplikaci OneMenu).

10.4. Práva a povinnosti mezi Partnerem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), a to s plným zohledněním skutečnosti, že se jedná o koupi Produktu, který podléhá rychlé zkáze a je určen k bezprostřední spotřebě.

 

 

11.  Obsah práv k Aplikaci OneMenu

 

11.1. Všechna práva k Aplikaci OneMenu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli, resp. jeho Partnerům. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Aplikaci OneMenu nebo její část bez souhlasu Provozovatele.

11.2. Uživatel nesmí při využívání služeb Aplikace OneMenu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Aplikaci OneMenu a užívat jej nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace OneMenu nebo v důsledku užití Aplikaci  v rozporu s jejich určením.

11.4. Uživatel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele oddělit a/nebo znovu použít části obsahu kterékoli služby Aplikace OneMenu. Zejména pak není oprávněn  používat tzv. data mining, roboty nebo jiné obdobné nástroje pro získávání a shromažďování údajů (ať již jednorázové nebo opakované) s cílem opětovného využití podstatných částí obsahu jakékoli služby poskytované Provozovatelem. Dále není Uživatel oprávněn vytvářet a/nebo zveřejňovat vlastní databáze obsahující podstatné části jakékoli služby poskytované Provozovatelem (např. ceny a seznamy produktů v Aplikaci OneMenu).

 

12.  Přidávání obsahu Uživateli

 

12.1.   Uživatelé služeb Aplikace OneMenu zde mohou zveřejňovat své recenze, příspěvky, komentáře a jiný obsah, avšak za předpokladu, že jejich obsah nebude nezákonný, obscénní, urážlivý, výhrůžný, pomlouvačný, nebude napadat soukromí, porušovat práva duševního vlastnictví, nebude jinak působit újmu třetím osobám a nebude ani jinak nevyhovující, a dále za předpokladu, že nebude obsahovat softwarové viry, politické kampaně, komerční reklamy, řetězové dopisy, hromadnou poštu nebo jakoukoli formu spamu. Uživatel není oprávněn používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak uvádět provozovatele v omyl v souvislosti s původem karty nebo jiného obsahu. Provozovatel si vyhrazuje právo tento obsah odstranit nebo upravit. Budete-li se domnívat, že zveřejněním některých položek nebo informací v rámci kterékoli služby poskytované Provozovatelem došlo k porušení vašich práv duševního vlastnictví, oznamte to prosím Provozovateli, a to zasláním písemné zprávy na e-mailovou adresu: onemenu@storyous.com

12.2.   Recenze, příspěvky, komentáře, dotazy či odpovědi nebo jiný obsah zveřejněný Uživatelem vyjadřují výlučně názory Uživatele a nevyjadřují názory Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací obsažených v obsahu přidaného Uživatelem a za soulad těchto informací s právními předpisy.

12.3.   Pokud Uživatel v Aplikaci  zveřejní své recenze, příspěvky, komentáře, dotazy či odpovědi nebo jiný obsah včetně obrázků, video či audio nahrávek (společně dále jen „obsah“), uděluje tím Provozovateli:

12.3.1      právo tento obsah používat, reprodukovat, zveřejňovat, zpřístupňovat, překládat a upravovat, a to kdekoli ve světě; toto právo je nevýhradní, nejsou s ním spojeny žádné autorské odměny a je možné udělit jej další osobě; a

12.3.2      právo používat jméno, které Uživatel použil v souvislosti s tímto obsahem. Tímto ustanovením nedochází k převedení žádných osobnostních práv.

12.4.   Uživatel je oprávněn svůj obsah kdykoli smazat z veřejného prostoru nebo, umožňuje-li to daná funkce, změnit nastavení tak, aby se obsah zobrazoval pouze osobám, kterým Uživatel umožní přístup.

12.5.   Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem veškerých práv spojených s obsahem, který zveřejňuje (nebo je jinak oprávněn s tímto obsahem nakládat), že ke dni zveřejnění obsahu nebo materiálu

12.5.1      je tento obsah, resp. materiál, přesný, a

12.5.2      použití obsahu, resp. materiálu, dodaného uživatelem není v rozporu s příslušnými pravidly nebo doporučeními Provozovatele a žádné osobě ani subjektu nezpůsobí újmu (včetně toho, že obsah ani materiály nejsou urážlivé).

12.5.3      Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškeré nároky, které vůči němu v souvislosti s obsahem nebo materiálem poskytnutým uživatelem uplatní třetí osoby, avšak za předpokladu, že odpovědnost Provozovatele bude spočívat v tom, že obsah řádně neodstranil ani poté, co byl upozorněn na jeho nezákonnost, pokud tato nezákonnost vyplývá z obsahu poskytnutého Uživatelem, má v tomto obsahu původ nebo se na něm zakládá.

 

13.  Mimo soudní řešení spotřebitelských sporů

 

13.1.   V K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz

 

13.2.   Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

14.  Závěrečná ustanovení

 

14.1.   Uživatelé jsou povinni se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými v Aplikaci OneMenu v sekci Ochrana osobních údajů.

14.2.   Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užíváním Aplikace OneMenu, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných v Aplikaci OneMenu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele, Partnera nebo jiné třetí osoby užívající Aplikaci OneMenu, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

14.3.   Veškerá ujednání mezi Provozovatelem, Partnerem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, pakliže to neodporuje kogentním ustanovením na ochranu spotřebitele. V případě soudního sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem je místně příslušným soudem soud podle sídla Provozovatele.

14.4.   Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky těchto Podmínek vyžadují písemnou formu.

14.5.   Znění Podmínek může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Zmíněné Podmínky vyhlásí Provozovatel vhodným způsobem v Aplikaci OneMenu

14.6.   Kontaktní údaje Provozovatele:

 

adresa pro doručování:                Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8

adresa elektronické pošty:                        onemenu@storyous.com

telefon:                                        602 405 047    

 

14.7.   Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 28.6.2020